W ramach projektu Lider XI zostało przeprowadzone, pierwsze w Polsce, przeciskanie przez równoosiowy kanał kątowy (ECAP) tytanu grade 2, na zimno. Do tej pory proces ECAP dla tego materiału prowadzony był tylko w ośrodkach zagranicznych.
W metodzie tej badany materiał jest przeciskany tłokiem przez dwa kanały o równych przekrojach poprzecznych połączone pod kątem 2φ, generując w materiale odkształcenie plastyczne w wyniku czystego ścinania zachodzącego w strefie deformacji. ECAP stwarza możliwość wygenerowania dużego odkształcenia plastycznego w materiale poprzez wielokrotne powtarzanie procesu przeciskania ze stałym odkształceniem plastycznym w każdej operacji. Dla najczęściej stosowanego kanału o kącie 90° odkształcenie rzeczywiste w jednej operacji wynosi ε = 1.15 co dla powszechnie stosowanych ilości powtórzeń pomiędzy 2 i 12 daje zakres odkształcenia skumulowanego ε = 2.3 – 13.9.
Zaprojektowana i wykonana w ramach projektu Lider XI komora ECAP posiada kąt 2φ = 120° co pozwala na wygenerowanie odkształcenia w jednym etapie procesu ε = 0.66. Schemat procesu i zdjęcie tytanu odkształconego w Laboratorium Plastyczności pod Wysokim Ciśnieniem przedstawiono na rysunku 1.

Rys. 1. Schemat procesu ECAP i próbka z tytanu grade 2 po odkształceniu